Verejná zbierka „NOVÁ BAŇA – ALTHANDEL“

Občianske združenie Nová Baňa pri príležitosti 300. výročia postavenia Potterovho ohňového stroja – prvého svojho druhu na čerpanie podzemných vôd v stredoeurópskom baníctve, vyhlasuje celoslovenskú verejnú zbierku v záujme záchrany archeologického náleziska pre budúce generácie.

Našou prioritou je odborná konzervácia vzácneho nálezu základov strojovne Potterovho stroja, aby po štyroch sezónach úspešného archeologického výskumu nemuseli byť opäť zasypané, a tým prispieť k vytvoreniu banského múzea. Ďalšie vyzbierané prostriedky budú použité na záchranu systému banských diel v Novej Bani na Althandli.

Zbierka je v zmysle ustanovení zákona č. 162 / 2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom 000-2022-042706 a bude prebiehať v termíne 1.12.2022 – 30.11.2023.

Dobrovoľné príspevky možno darovať:

  • do označenej pokladničky na Zvoničke, v Penzióne Tajch, v Pohronskom múzeu a v Klientskom centre na Námestí slobody v Novej Bani
  • na transparentný účet SK65 0200 0000 0046 7062 0557
  • zaslaním darcovskej SMS na číslo 877 v tvare DMS POTTER (ukončené k 1.9.2023)

Za akúkoľvek pomoc pri starostlivosti o naše kultúrne dedičstvo a jeho zachovaní pre ďalšie generácie vopred srdečne ďakujeme.
ZDAR BOH !
Branislav Medveď
Predseda Občianskeho združenia Nová Baňa

Dokumenty:

Transparentný účet

Verejnú zbierku podporujú:

Občiansky sektor
OZ Althandel
OZ Nova Montania
FS Háj

Odborná verejnosť
RNDr. Peter Pauditš, PhD. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mgr. Matej Styk, PhD. – Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre
prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. – Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre
Ing. Anna Faturová – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Pohronské múzeum

Inštitúcie
OOCR Región GRON
Dobrý kraj (Rozvojová agentúra, n.o.)
Banskobystrický samosprávny kraj
Mesto Nová Baňa
Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa

Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa
Novobanský banícky spolok

Napísali o nás: